Vedtaegter2

 

Vedtægter

for

Rued Langgaard Selskabet

 

 

§ 1

 

Selskabets navn er ”Rued Langgaard Selskabet”. Det er stiftet den 28. marts 2007. Selskabets hjemsted og værneting er Ribe.

 

§ 2

 

Selskabets formål er i bred forstand at styrke kendskabet til og udforskningen af Rued Langgaards musik, hans relationer til anden musik, hans liv og betydning i øvrigt – såvel i Danmark som i udlandet.

 

§ 3

 

Med dette formål for øje afholder selskabet møder, foredrag, koncerter m.m. Hovedbegivenheden er den årlige Rued Langgaard Festival i Ribe. Selskabet kan desuden udsende publikationer, der over for medlemmerne og offentligheden tjener selskabets formål.

 

§ 4

 

Som medlemmer optages personer og institutioner, der støtter selskabets formål. Institutioner kan kun afgive én stemme.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetaling af kontingent giver adgang til selskabets arrangementer i det pågældende år. Medlemmerne får desuden tilbudt eventuelle udgivelser fra selskabet gratis eller til nedsat pris.

Til særligt omkostningskrævende arrangementer kan bestyrelsen kræve særskilt betaling herfor hos medlemmerne.

Som æresmedlemmer kan optages personer, der på fremtrædende måde har haft betydning for udbredelsen af Rued Langgaards musik eller som på anden måde i særlig grad har arbejdet for selskabets formål. Æresmedlemmer optages på en ordinær generalforsamling efter indstilling af bestyrelsen.

 

§ 5

 

Medlemskabet løber fra det kalenderår, hvori man indmelder sig og et år frem. Udmeldelse af selskabet kan ske til udgangen af et kalenderår.

Manglende kontingentbetaling efter modtagelsen af én erindringsskrivelse medfører ophør af medlemskabet.

 

§ 6

 

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 - 8 medlemmer. Valget foregår på den ordinære general­forsamling. Valget gælder for en toårig periode, men genvalg kan finde sted. Halvdelen af medlemmerne afgår hvert år.

Tre af bestyrelsens medlemmer skal så vidt muligt vælges inden for disse områder:

En repræsentant for menighedsrådet i Ribe Domkirke

En repræsentant for erhvervslivet i Ribe

En repræsentant fra en kulturinstitution i området

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen vælger desuden den kunstneriske leder af Rued Langgaard Festivalen. Det valg gælder for 3 år ad gangen.

 

§ 7

 

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men har ret til at få godtgjort udlæg i forbindelse med selskabets anliggender. Rued Langgaard Festivalens kunstneriske leder, har, selvom vedkommende eventuelt er medlem af bestyrelsen, dog ret til et honorar, som fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 8

 

Bestyrelsen kan indkaldes til møde af ethvert af sine medlemmer med 14 dages varsel. Mindst halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen skal være til stede, for at der kan træffes beslutninger. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres en beslutnings- og aktivitetsprotokol.

 

§ 9

 

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en revisor, valgt uden for bestyrelsen blandt foreningens medlemmer for et år ad gangen.

 

§ 10

 

Ordinær generalforsamling afholdes i april måned, første gang i 2008. Mindst en måned inden generalforsamlingens afholdelse indkaldes medlemmerne skriftligt med angivelse af tid, sted og dagsorden.

 

Dagsordenen er:

 

a) Valg af dirigent, der sikrer lovlig indkaldt generalforsamling, leder sagernes behandling og evt. afstemninger.

 

b) Formandens beretning om selskabets virksomhed det forløbne regnskabsår.

 

c) Sager, der på forslag af bestyrelsen eller medlemmerne ønskes behandlet.

 

d) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

 

e) Fastsættelse af kontingent.

 

f) Valg af bestyrelse.

 

g) Valg af revisor og revisorsuppleant

 

h) Eventuelt.

 

Sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være selskabet i hænde 14 dage inden generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsender derefter sagerne til medlemmerne. Alle sager afgøres på generalforsamlingen ved stemmeflertal. Ekstraordinær general­forsamling indkaldes af bestyrelsen, når den anser det for påkrævet, eller når halvdelen af selskabets medlemmer kræver det. Der indkaldes med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt

 

§ 11

 

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 12

 

For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabet med sin formue. Bestyrelsesmedlemmerne har intet personligt ansvar for foreningens gæld.

 

§ 13

 

Ændringer i disse vedtægter kan ske efter indstilling af såvel bestyrelse som medlemmer og kræver stemmeflertal på en generalforsamling.

 

§ 14

 

Selskabets opløsning kan kun ske efter indstilling såvel af bestyrelse som af medlemmer og kræver et flertal på 2/3 af selskabets medlemmer på en generalforsamling. Hvis et sådant flertal ikke er til stede, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor stemmeflertal blandt de fremmødte er tilstrækkelig.

 

§ 15

 

I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder en eventuel formue aktiviteter i flg. § 2.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Vedtægterne er fastsat på den ekstraordinære generalforsamling den 6. december 2013

 

I bestyrelsen:

 

Preben Albrechtsen

Birgitte Ebert

Flemming Friis

Allan Larsen

Henrik Rørdam

Katrine Ganer Skaug

Esben Tange

Dagmar Warming

 

__________________________________________________

 

 

 

 

 

Copyright © Rued Langgaard Selskabet

RUED LANGGAARD SELSKABET

Ved orglet i Ribe Domkirke 1942